دامپ تراک

مسائل جدی فراروی عملکرد مطلوب خودروهای معدنی مانند دامپ تراک‌ها، هال‌تراک‌ها و ... از قبیل نوسان بار مکانیکی تغییرات ناگهانی پروفیل عملکرد و ... در طراحی موتورهای دیزلی سری 4 و مخصوص خودروهای معدنی تولیدی شرکت فاباموتور مدنظر بوده است. شرکت فاباموتور تجهیزات جانبی برای توسعه قوای محرکه این خودروها از قبیل هیتر، درایوها و ... را نیز با هدف تامین انطباق عالی با موتورها توسعه داده است.