لوکوموتیو

خانواده موتورهای دیزلی سری 4 سرعت متغیر تولیدی شرکت فاباموتور دارای امکان کاربرد در لوکوموتیوهای باری و معدنی بوده و قابلیت اطمینان بالایی در مواجهه با چالش‌های جدی عملکرد لوکوموتیوها از قبیل دائم‌کاری با مشکلات تهویه و محدودیت فضا و نیز شیب پیمایی در طراحی عملکرد آنها مدنظر بوده است.